NIEUW RUP WOONPARKEN

 

 

De Vereniging van Schotenhof heeft met aandacht kennis genomen van de lijvige Start- en Procesnota voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) WOONPARKEN, die Studiebureau Sweco maakte in opdracht van de overheid.

De doelstellingen die in deze nota worden opgelijst zijn niet altijd even duidelijk en munten uit in vaagheid. Zo wil men enerzijds het groene karakter van onze wijken versterken en anderzijds nieuwe woonvormen voorzien. Bovendien schermt de nota in haar argumentatie met erg vage begrippen zoals “kernversterking”, “woonverdichting”, “gedifferentieerde aanpak”, “bijkomende dynamiek”, “bijkomende voorzieningen uitbouwen”, “herverkaveling”, enz. 

De werkelijke objectieven van de herziening worden hierdoor in een waas van onduidelijkheid gehuld, wat ook bleek uit de uiteenzetting op het info moment (webinar) van de gemeente op 7 juni jl.

Het nieuwe RUP wil het groene karakter van onze wijken versterken, maar ook deze laatste ook aanpassen aan de vereisten van de moderne tijd. Hiervoor moeten  er nieuwe en kleinere woonvormen voorzien worden, wil men meer publieke ruimte te creëren en een aantal “voorzieningen” toe staan. Welke dat moeten zijn, is niet onmiddellijk duidelijk: sport- en spelruimtes, handelsactiviteiten, horeca, appartementen…?). Zie verder. 

 

Volgens de opstellers van de Startnota zouden onze villa's te groot zijn voor de gemiddelde woonbehoeften van vandaag, en vragen tuin en woning heel wat onderhoud. Dit zou onze huizen onverkoopbaar maken. Maar in werkelijkheid stellen we vast dat er helemaal geen leegstand is, maar dat jonge gezinnen meer en meer beslissen bestaande villa’s aan te kopen, om deze dan volledig te renoveren en aan te passen aan de huidige isolatie- en comfort normen. 

Het is overduidelijk dat de Startnota  tot stand kwam door een studiebureel zonder plaatselijke kennis van zaken en zonder affiniteit voor de buurt. In deze context is niet zonder belang te verwijzen naar de historische oorsprong van het woonpark Schotenhof.

 

  • De Vereniging van Schotenhof, de belangenvereniging voor de inwoners van de woonparken Schotenhof, Koningshof, Berkenrode en Schijndal werd gesticht in januari 1931. Als oudste wijkvereniging van Schoten, komt ze sindsdien op voor de kwaliteit van het wonen van de inwoners van de woonparken Schotenhof, Koningshof, Schijndal en Berkenrode.

  • In 1904 werd Kasteel Villers met bijhorend park,+/- 324 ha groot, aangekocht door Antwerpse kooplieden onder de naam” Les Domaines de Schootenhof”. Om het typisch karakter van de streek te bewaren werden de gronden onder strenge voorwaarden verkocht.

  • Deze gronden waren gelegen langs de dreven en paden van het kasteelpark.

  • Dat verklaart de oorsprong van de smalle dreven, die dit woonpark zo kenmerken. Meerdere van die dreven worden omzoomd door bomen ouder dan 100 jaar. (De opstellers van de Startnota spreken van bomen van +/- 60 jaar oud).

 

 

 

Men wil onze woonparken opdelen in 4 categoriën. Via deze werkwijze wil de gemeente meer armslag krijgen bij de verdere uitvoering van haar plannen, om zo een “gedifferentieerd beleid” te kunnen voeren. Hoe die categoriën er gaan uitzien weten we nog niet precies.

Mogelijke scenario's zijn de volgende (nog niet beslist):

•    Zo zou het best kunnen dat een groot stuk van het oude Schotenhof in Categorie 1 wordt ondergebracht in een “kernversterkend woonpark”, om dit stuk woonpark zo als woongebied te doen aansluiten bij de kern (het woongebied Donk), met de bedoeling deze kern te “versterken” en zelfs uit te breiden! Woonverdichting zou hier mogelijk worden met een bijkomend aanbod van “voorzieningen” (wat die dan ook mogen inhouden - zie verder). 

Nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld cohousing, gekoppelde/aaneengesloten bewoning, appartementen, assistentiewoningen enz. zouden in de toekomst dan wel mogelijk zijn. Het voorgestelde gebied beslaat heel woonpark Berkenrode (tussen Lariksdreef en Schoten Vaart), het woonpark aan de Dineurlaan en een groot stuk van het woonpark Schotenhof, (van de Struikenlei, over de Villerslei tot aan de Schijndallei).

•    Het “woonpark aan de kern” (categorie 2), zou als woonomgeving grotendeels in stand gehouden worden, terwijl de structuur ervan eveneens “wordt versterkt”, zowel wat het groen als de publieke ruimte betreft (wat dit ook moge betekenen). Er zouden ook gemeenschapsvoorzieningen op strategische plaatsen mogelijk zijn. Het is niet uitgesloten dat ook hier nieuwe woonvormen zouden worden toegelaten. Dit gebied zou grotendeels het resterende gedeelte van Schotenhof en Koningshof beslaan.

•    In categorie 3 “Woonparken in het groen”, wordt het huidige woonpark quasi ongemoeid gelaten. Het gaat om de recentere verkavelingen Schijndal, Oude Belgen en Lindehof en in Schotenhof nog een stukje woonparkgebied vanaf Hazendreef tot Victor Frislei, die in de startnota worden deze omschreven als bosrijke omgeving, terwijl deze gebieden – weinig verschillen van de voorgaande categoriën. 

•    Categorie 4 - ”Fragmenten in het groen” tenslotte is grotendeels een niet-bebouwd gebied, met enkele zonevreemde woningen. Die zouden dan geregulariseerd kunnen worden.

Meer informatie over dit alles vindt u op de site van de gemeente www. schoten.be/rup-woonparken.

 

 

 

Wat ons vooral verontrust zijn precies de alsnog onbenoemde voorzieningen en ongespecificeerde nieuwe woonvormen en verdichtingen die het nieuwe RUP zou mogelijk maken in de categorie 1 en ook in 2.

Wij vrezen dat zodoende het parkkarakter van het zogeheten “kern-ondersteunend” woonpark verraden wordt en het eerder een loutere “kernuitbreiding” wordt. De bezorgdheid is des te groter omdat deze wijzigingen in het bijzonder een historisch deel van Schotenhof treffen, met zijn uniek karakter van woningen en dreven.

Een “verstedelijking” van categorie 1 en het toelaten tegelijkertijd in categorie 2, van “voorzieningen” (“assistentiewoningen, opvangcentra, zorgwoningen, medische centra, sportcentra, jeugdtehuizen, culturele, godsdienstige of levensbeschouwelijke centra, enz.”), kunnen er toe leiden om later ook huidige delen van categorie 2, en in casu zelfs van categorie 3, “kernversterkend” te maken en dan nadien zelfs “kernuitbreidend” te noemen.

Dit wordt een regelrechte bedreiging voor het specifieke familiaal-residentiële en park/boskarakter van een groot deel van het woonparkgebied, wat o.i. niet strookt met de algemene doelstellingen van het nieuwe RUP.

Dat meteen ‘private ontwikkelaars’ ook “stakeholders” worden van het RUP, vergroot alleen maar onze bezorgdheid. Zelfs als de wetgeving de ingreep van de privé-sector niet verbiedt, is het niet aangewezen dat private stakeholders nu het leefmilieu-beleid mee bepalen.

We vragen uitdrukkelijk   dat de Vereniging van Schotenhof eveneens als deelnemende partner (stakeholder)  erkend zou worden bij de ontwikkeling van het RUP. Door deze erkenning, hoopt de Vereniging van Schotenhof op constructieve en actieve wijze deel te kunnen nemen aan het opstellen van het RUP, eerder dan te moeten  toezien hoe de bewoners door de overheid voor voldongen feiten worden geplaatst.

 

 

 

De Vereniging van Schotenhof heeft als doelstelling te waken over het typisch uitzicht van Schotenhof en de aangrenzende woonpark-wijken met zijn mooie lanen en oude laanbomen. Wij willen het natuurlijk en groen karakter van deze residentiële omgeving behouden.

De mooie oude villa's en landhuizen, die er in de vorige eeuw zijn gebouwd willen we zo veel mogelijk behouden in harmonie met de natuur.

Gronden worden beter niet versnipperd in kleinere kavels. Appartementsgebouwen al dan niet onder de vorm van assistentiewoningen, gemeenschapsvoorzieningen, …en andere voorzieningen horen niet thuis in deze groene parkomgeving. 

Tot slot pleiten we er ook voor om de bouwvoorschriften voor de woonparken - in de vier categorieën - aanvaardbaar en leefbaar te maken, waaronder ook de amper opgevolgde 10% regels.

Gezien het grote belang van dit alles, wenst de Vereniging van Schotenhof nauw betrokken te worden bij dit groot (inter-)gemeentelijk project:

•    bij het opstellen van de criteria voor categorisering en bij de geografische afbakening van de categorieën.

•    bij het bepalen van welke “voorzieningen”, nieuwe woonvormen en andere versoepelingen van de huidige regelgeving zouden toegelaten worden.

 

Het is erg belangrijk dat u meewerkt aan de eerste publieke bevraging van het gemeentebestuur Schoten over dit nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan. 

Stuur daarom vóór 16 juli 2021 aanstaande al uw vragen, opmerkingen, suggesties en ook uw mogelijke bezwaren naar het College van Burgemeester en schepenen. U kunt dit doen als volgt: 

  • per aangetekend schrijven naar Verbertstraat 3, te 2900 Schoten, ofwel

  • door afgifte van uw opmerkingen tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis (zelfde adres), ofwel

  • per e-mail naar ruimtelijkeordening@schoten.be,

met kopie naar vereniging.schotenhof@skynet.be.

Bedreigingen voor het woonpark

Besluit

Weinig kennis van de plaatselijke toestand

Verdeel en heers