top of page

Brug 14 opnieuw onbruikbaar wegens herstellingswerken

De sturing van brug 14 (aan de Villerslei) moet vernieuwd worden. Om de hinder te beperken voert de Vlaamse Waterweg deze werken uit tijdens de schoolvakanties:

  • In de Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

  • De tweede week van de Paasvakantie: van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april 2023

  • In de Zomervakantie: de laatste fase zal meerdere weken duren. De exacte timing wordt later nog meegedeeld (hangt af van de vorderingen van de eerste twee herstellingen). Tijdens deze periodes moet je omrijden om de vaart over te steken. Bekijk de omleiding.

    • Fietsers en voetgangers kunnen even verderop oversteken aan sas 9.

    • Verkeer naar het centrum rijdt via de Sluizenstraat, Hoogmolendijk, Wijnegembaan, Leo Van Hullebuschstraat, Hendrik Consciencestraat, Venstraat.

    • Verkeer vanuit het centrum rijdt via Venstraat, Hendrik Consciencestraat, Verbertstraat, Victor Adriaenssensstraat, Braamstraat, Wijnegembaan, Hoogmolendijk, Sluizenstraat.

Nieuwe projecten op en rond de Sluizenstraat zorgen voor nieuwe drukte

Nu het stof op en rond het Havenplein voorlopig (?) even is gaan liggen, komen er nieuwe projectontwikkelaars met megalomane projecten aanzetten in de Sluizenstraat voor de bouw van een Jumbo-supermarkt en een nieuwe Hubo. De aangekondigde ontwikkeling van de achterliggende "Schapenweide" aan de Geuzenveldenstraat, met de komst van "Motown", zomaar eventjes  20 "patiowoningen", 219 "urban villa’s" en zes lage tuinhuizen voor senioren, zorgt voor nieuwe deining in de achterliggende woonwijken.

Eén ding is al zeker: de drukte en verkeersoverlast ter hoogte van de brug en het kruispunt van de Sluizenstraat met de Villerslei zal hierdoor nog meer toenemen. Alsof de komst van het Havenplein hiervoor nog niet voldoende was..                                                                                              19122022.   

Omleidingen wegens bouwwerken Kruispadstraat

Bekijk hier het omleidingsplan voor de werken op de hoek van de Kruispadstraat en de Theofiel van Cauwenberghslei.
Met dit plan kunnen  bezoekers in één oogopslag zien hoe ze parking ’t Ven tijdens de werkdagen kunnen bereiken. In het weekend zijn er geen omleidingen.
Om de hinder in de Kruispadstraat bijkomend te beperken, heeft de gemeente met de aannemer afgesproken dat hij een aantal parkeerplaatsen op parking 't Ven kan gebruiken om camionettes te plaatsen.
De aannemer heeft voorlopig een vergunning voor de werken tot en met 28 april 2023.

Heraanleg Villerslei wordt uitgesteld

Gezien de precaire toestand van de gemeentelijke financiën, heeft het schepencollege besloten om de heraanleg van de Villerslei uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De aanvang wordt dus iets voor 2025 ten vroegste.                                                                     26102022                                                                  

College keurt aanvraag Havenplein goed

De gemeente Schoten heeft de bouwaanvraag van Triple Living in het kader van het project HAVENPLEIN goedgekeurd.

Triple Living plant hier de bouw van drie blokken met 70 appartementen en 14 eengezinswoningen rond een nieuw aan te leggen “Havenplein". Hiermee worden de braakliggende gronden tussen de jachthaven aan Schoten Vaart, de Villerslei (ter hoogte van de Brug en tegenover de Sluizenstraat) en de Heikantstraat ontwikkeld (zie ook bericht "Bouwwoede aan Schoten Vaart", hieronder) . De bouwwerken starten begin 2023. Meer informatie                                                                                                                                                                                                                  29062022     

Geen windmolens op de oude stortplaats van de gemeente

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat de plannen van Ecopower om 2 windmolens te plaatsen langsheen het Albertkanaal niet stroken met het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijtschot. Hiermee bevestigt de Raad het eerder uitgebracht negatief advies van de gemeente Schoten en de weigeringen door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen en door bevoegde minister Demir. De wieken van de geplande windturbines zouden tot veertig meter te ver over zones met een andere bestemming draaien. Om die redenen werd de vergunning geweigerd. Enkel Cassatieberoep blijft over voor Ecopower om alsnog gelijk te halen                                                                                                                                     01032022

Nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de woonparken op komst

Tot 15 juli 2021liep er een publieke raadpleging rond het RUP Woonparken, (zie ook https://www.schoten.be/rup-woonparken)

De gemeente Schoten communiceerde hierover al via de Info Schoten, de Bode van Schoten en de gemeentelijke website. 

Samen met de Provincie Antwerpen wordt met enkele buurgemeenten een Ruimtelijk UitvoeringsPlan, kortweg een RUP, opgesteld voor de woonparken. 

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?

Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Dit nieuwe RUP behandelt specifiek de gebieden die op het gewestplan als woonparkgebied staan aangeduid: in ons gebied gaat het dus over de wijken Schotenhof, Koningshof, Berkenrode en Schijndal.

Het is blijkbaar de bedoeling dat dit RUP, dat de bestaande RUP’s en BPA's op termijn zal vervangen, het groene karakter van onze wijken zal "versterken", maar tegelijk wil men deze wijken ook "aanpassen aan de vereisten van de moderne tijd". Hiervoor moeten  er nieuwe en kleinere woonvormen mogelijk worden, wil men meer publieke ruimte creëren en een aantal “voorzieningen” toestaan. Welke dat moeten zijn, is niet onmiddellijk duidelijk: sport- en spelruimtes, handelsactiviteiten, horeca, appartementen…?

De Vereniging van Schotenhof maakt zich terecht zorgen over deze plannen, die niet altijd uitblinken in duidelijkheid. Voortgaande op de reacties die we binnenkregen van heel wat bewoners uit het betrokken gebied, stellen we vast dat veel mensen zich ongerust maken over de plannen, veelal omdat de eigenheid van deze - toch wel unieke groene omgeving - wel eens zou kunnen verdwijnen.

De Vereniging heeft de gemeente voorgesteld om als "stakeholder" actief betrokken te worden in dit moeilijke dossier.

U kan de startnota van het RUP opzoeken op de website van de gemeente, zodat U er alles over te weten komt! Meer informatie hier.

200521

bottom of page