Heraanleg Villerslei wordt uitgesteld

Gezien de precaire toestand van de gemeentelijke financiën, heeft het schepencollege besloten om de heraanleg van de Villerslei uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De aanvang wordt dus iets voor 2025 ten vroegste.                             26102022                                                                                                                                                                                                                                                                

College keurt aanvraag Havenplein goed

De gemeente Schoten heeft de bouwaanvraag van Triple Living in het kader van het project HAVENPLEIN goedgekeurd.

Triple Living plant hier de bouw van drie blokken met 70 appartementen en 14 eengezinswoningen rond een nieuw aan te leggen “Havenplein". Hiermee worden de braakliggende gronden tussen de jachthaven aan Schoten Vaart, de Villerslei (ter hoogte van de Brug en tegenover de Sluizenstraat) en de Heikantstraat ontwikkeld (zie ook bericht "Bouwwoede aan Schoten Vaart", hieronder) . De bouwwerken starten begin 2023. Meer informatie                                                                                                                                                                        29062022     

Geen windmolens op de oude stortplaats van de gemeente

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat de plannen van Ecopower om 2 windmolens te plaatsen langsheen het Albertkanaal niet stroken met het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijtschot. Hiermee bevestigt de Raad het eerder uitgebracht negatief advies van de gemeente Schoten en de weigeringen door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen en door bevoegde minister Demir. De wieken van de geplande windturbines zouden tot veertig meter te ver over zones met een andere bestemming draaien. Om die redenen werd de vergunning geweigerd. Enkel Cassatieberoep blijft over voor Ecopower om alsnog gelijk te halen                                                   01032022

Verkeerssituatie rond Vita et Pax-college

De verkeerssituatie om en rond het Vita et Pax-College, bij het begin en einde van de schooldag, verloopt op zijn zachtst uitgedrukt, in erg moeilijke omstandigheden. Heel wat auto's maken er de buurt van de Victor Frislei en omliggende straten onveilig voor voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Wij delen dan ook de alarmkreet die de Ouderraad van de school via Facebook hierover heeft verspreid.

Er moeten inderdaad dringend structurele maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de scholieren, hun naasten maar ook van de omwonenden te verbeteren. De post van de Ouderraad op Facebook verwijst in deze ook naar maatregelen die  eerder dit jaar naar aanleiding van omleidingen tengevolge van werken aan de Metropoolstraat werden genomen in bepaalde straten (zoals o.a éénrichtingsverkeer in Victor Frislei en Amazonendreef)  en die schrijvers van de nota mogelijk kunnen geïnspireerd hebben bij hun initiatief.

De Vereniging van Schotenhof vraagt - als vertegenwoordiger van de omwonende bewoners - om mede betrokken te worden bij toekomstige gesprekken tussen gemeente, school, en ouders om samen te zoeken naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.                              27122021

Bouwwoede aan Schoten Vaart

De afgelopen maanden zijn een reeks belangrijke bouwprojecten opgestart of liggen er plannen op tafel voor nieuwe immobiliënprojecten, die op termijn zonder twijfel tot een merkbare verzwaring van de verkeersdruk in onze omgeving zullen zorgen. Een overzicht: 

•    “Wonen aan de Vaart “ (binnengebied Theofiel Van Cauwenberghslei-Zaatstraat-Kruispadstraat) met 249 wooneenheden, hoofdzakelijk appartementen).

•    Het project “Ter Heikant” (op de site van de vroegere Postiauxgarage aan de Heikantstraat): 41 luxeappartementen.

•    Het project van Immobiliëngroep Cogghe op de hoek Heikantstraat-Schotenhofdreef gaat nu ook van start met de bouw van 15 appartementen en 2 woningen.

•    Of dit alles nog niet genoeg is, heeft Triple Living haar plannen voorgesteld voor de ontwikkeling van het “Havenplein”, met de bouw van zomaar eventjes 70 appartementen in 3 blokken   op de oude Albetonsite aan de Villerslei vlak bij Brug 14 en de jachthaven,  samen met 10 woningen aan de Heikantstraat. 

•    Met het vertrek Bouwbedrijf Van Gastel naar St.-Job worden er ook plannen gemaakt om de site aan de Sluizenstraat en de aangrenzende “schapenweide” aan de Geuzenveldenstraat te ontwikkelen voor bewoning met de bouw van een complex nieuwe appartementen/woonhuizen.

Hierbij mogen we niet vergeten, dat wanneer de nieuwe Hoogmolenbrug in gebruik zal worden genomen, het in-en uitgaande verkeer langs de Sluizenstraat zal moeten verlopen, wat nog meer verkeersdrukte ter hoogte van de aansluiting met de Villerslei en het Havenplein met zich zal brengen.lees verder

03122021

Proefopstelling rond de scholen St. Ludgardis en Campus Kajee

Het gemeentebestuur van Schoten heeft maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in de ruime omgeving van Sint-Ludgardis-school en Campus Kajee te verbeteren.

Wie er kinderen of kleinkinderen heeft of wie in de omgeving van deze scholen woont, weet dat de verkeerssituatie bij het begin en het einde van de schooltijd er redelijk hectisch kan zijn.

Daarom werkten het gemeentebestuur met de lokale politie, in overleg met beide schooldirecties, een veilig en duidelijk circulatieplan uit voor het verkeer in de ruime omgeving van deze scholen. 

Hierbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de veiligheid van fietsers en voetgangers..

Voor de eventuele invoering van dit plan, wil het gemeentebestuur het circulatieplan grondig uittesten en evalueren. Tijdens de herfstvakantie plaatst men daarom een proefopstelling.

In deze evaluatie is de mening van buurtbewoners, leerlingen plus hun ouders en leraars een belangrijk element. 

Vanaf 17 november -na een korte periode van gewenning en aanpassing- kan u aangeven hoe u de gewijzigde verkeerssituatie ervaart.

Meer details vindt u op denkmee.schoten.be:dit platform bevat tevens een kaart zodat u zich de nieuwe situatie beter kunt voorstellen. U kan uw mening ook mailen naar communicatie@schoten.be of bellen naar (03) 680 09 77.                                                                                    28102021

 

De heraanleg van de Kwikstaartlei, Rosierslei en Leeuwerikenlei is klaar

De werken voor de heraanleg van deze straten zijn ten einde: de straten zijn voortaan uitgerust met een afvalwater-riolering, regenwater grachten en kregen een volledig nieuw wegdek. Het eindresultaat oogt mooi, met enig voorbehoud voor de erg slijkerige bermen...).Nu nog wachten op de aanplanting van nieuwe laanbomen.                                                                                                                                         25102021

Nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de woonparken op komst

Tot 15 juli liep er een publieke raadpleging rond het RUP Woonparken, (zie ook https://www.schoten.be/rup-woonparken)

De gemeente Schoten communiceerde hierover al via de Info Schoten, de Bode van Schoten en de gemeentelijke website. 

Samen met de Provincie Antwerpen wordt met enkele buurgemeenten een Ruimtelijk UitvoeringsPlan, kortweg een RUP, opgesteld voor de woonparken. 

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?

Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Dit nieuwe RUP behandelt specifiek de gebieden die op het gewestplan als woonparkgebied staan aangeduid: in ons gebied gaat het dus over de wijken Schotenhof, Koningshof, Berkenrode en Schijndal.

Het is blijkbaar de bedoeling dat dit RUP, dat de bestaande RUP’s en BPA's op termijn zal vervangen, het groene karakter van onze wijken zal "versterken", maar tegelijk wil men deze wijken ook "aanpassen aan de vereisten van de moderne tijd". Hiervoor moeten  er nieuwe en kleinere woonvormen mogelijk worden, wil men meer publieke ruimte creëren en een aantal “voorzieningen” toestaan. Welke dat moeten zijn, is niet onmiddellijk duidelijk: sport- en spelruimtes, handelsactiviteiten, horeca, appartementen…?

De Vereniging van Schotenhof maakt zich terecht zorgen over deze plannen, die niet altijd uitblinken in duidelijkheid. Voortgaande op de reacties die we binnenkregen van heel wat bewoners uit het betrokken gebied, stellen we vast dat veel mensen zich ongerust maken over de plannen, veelal omdat de eigenheid van deze - toch wel unieke groene omgeving - wel eens zou kunnen verdwijnen.

De Vereniging heeft de gemeente voorgesteld om als "stakeholder" actief betrokken te worden in dit moeilijke dossier.

U kan de startnota van het RUP opzoeken op de website van de gemeente, zodat U er alles over te weten komt! Meer informatie hier.

200521

Verfraaiing omgeving OLV Koningin -Koningshof

De tuin rond de kerk van O.L.V.Koningin Koningshof kreeg in de zomer van 2020 een facelift, op basis van een nieuw ontwerp, dat uitgewerkt werd door landschapsarchitect Gert Dessoy, in samenwerking met de gemeente Schoten en de Kerkfabriek. 

Het is de bedoeling om de parktuin rond de kerk op termijn opnieuw te laten floreren, dank zij onder meer de nieuwe kleurrijke beplanting. 

Een meer toegankelijke tuin moet de beleving van het groen rondom de kerk voor de buurtbewoners aanzienlijk verbeteren.

De laurierstruiken rondom de vijver werden verwijderd,  om plaats te maken voor nieuwe struiken zoals de Buddleja (de Vlinderstruik), Hibiscus en de Hydrangea Paniculatum ‘Phantom’ ("Schapenkoppen-hortensia").

De rododendrons mogen blijven staan, maar zullen in de toekomst afwisselend gesnoeid worden om ze weer te doen bloeien.

Daarnaast werden een aantal bomen verwijderd, waaronder enkele kerselaars, en vervangen door nieuwe exemplaren.

Er werd gekozen voor een Lijsterbessoort die beter bestand is tegen droge zomers.

Tot slot moeten er ook enkele coniferen verdwijnen, dit om de grote glasramen te beschermen en de brandweer betere doorgang te verlenen ingeval van brand. 19022021

Zijn de bomen in uw tuin nog gezond?

Omvallende bomen kunnen heel wat schade kunnen aanrichten aan mens en eigendom. Daarom is het belangrijk om de gezondheidstoestand van de bomen in uw tuin op te volgen. Lees hier meer

13022018